در قسمت اول آموزش ساخت پنل تنظیمات قالب وردپرس ، نحوه ساخت post type تنظیمات و اطلاعات درون آن را گفتیم و حالا در قسمت 2 این آموزش خواهیم گفت که چطور تنظیمات سایت را در صفحه تنظیمات بسازیم.

قبل از اینکه شروع کنیم، یک توضیحی درباره کدها بهتون میگم. کلاسی که برای div صفحه تنظیمات قالب در نظر گرفته ایم “options_wrap” است، کلاس محتویات صفحه تنظیمات “content_options” و قسمت های تنظیمات سایت هم کلاس ” options_section name” را دارد. هر قسمت از تنظیمات کلاس جداگانه ای خواهد داشت و عنوان قسمت در نام کلاس آن قرار میگیرد. برای مثال: <div class=”options_input options_select”>. با این کلاس می توانید به فیلدها استایل مورد نظر را اعمال کنیم.

خب حالا ساخت پنل تنظیمات قالب وردپرس را شروع می کنیم.

در مرحله قبل ما post type مربوط به بخش تنظیمات را ساختیم و حالا می خواهیم کامل تر کنیم. پس فایل functions.php را باز کرده و کد زیر را قبل از تابع theme_settings_init قرار دهید:

/* ----------------------------------------------------------
کد نمایش دسته های سایت
------------------------------------------------------------- */
$themename = "مدرسه وردپرس"; // نام قالب
$shortname = "shortname";

$categories = get_categories('hide_empty=0&orderby=name');
$all_cats = array();
foreach ($categories as $category_item ) {
$all_cats[$category_item->cat_ID] = $category_item->cat_name;
}
array_unshift($all_cats, "انتخاب دسته بندی");

در کد بالا، با تابع get_categories تمامی دسته بندی ها را فراخوانی کرده و در متغیر $all_cats ذخیره می کنیم.

در مرحله بعدی آرایه های مربوط به تنظیمات را به فایل اضافه می کنیم. کدهای زیر را قبل از تابع theme_settings_page قرار دهید:

/* ---------------------------------------------------------
تعریف آرایه های تنظیمات
----------------------------------------------------------- */

$theme_options = array (

  array( "name" =>" تنظیمات" . $themename,
  "type" => "title"),

  /* ---------------------------------------------------------
  بخش تنظیمات عمومی
  ----------------------------------------------------------- */
  array( "name" => "عمومی",
  "type" => "section"),
  array( "type" => "open"),

  array( "name" => "لوگو سایت",
  "desc" => "عکس لوگو را وارد کنید",
  "id" => $shortname."_logo",
  "type" => "text",
  "std" => ""),

  array( "name" => "آیکن سایت",
  "desc" => "آیکن سایت باید در اندازه 16*16 باشد ",
  "id" => $shortname."_favicon",  "type" => "text",
  "std" => get_bloginfo('url') ."/images/favicon.ico"),

  array( "type" => "close"),

  /* ---------------------------------------------------------
  بخش تنظیمات صفحه نخست
  ----------------------------------------------------------- */
  array( "name" => "صفحه نخست",
  "type" => "section"),
  array( "type" => "open"),

  array( "name" => "مطالب ویژه صفحه نخست",
  "desc" => "دسته مطالب ویژه را انتخاب کنید",
  "id" => $shortname."_feat_cat",
  "type" => "select",
  "options" => $all_cats,
  "std" => "انتخاب دسته"),

  array( "type" => "close"),

  /* ---------------------------------------------------------
  بخش تنظیمات فوتر
  ----------------------------------------------------------- */
  array( "name" => "فوتر",
  "type" => "section"),
  array( "type" => "open"),

  array( "name" => "متن کپی رایت فوتر",
  "desc" => "متن کپی رایت را وارد کنید",
  "id" => $shortname."_footer_text",
  "type" => "textarea",
  "std" => ""),

  array( "type" => "close")

);

حال با ذخیره فایل میبینید که تغییری در پنل تنظیمات رخ نداده است. خب حالا بخش پنل را کامل می کنیم. پس به سراغ تابع theme_settings_page رفته و کدهای زیر را داخل آن قرار می دهیم:

function theme_settings_page() {
  global $themename,$theme_options;
  $i=0;
  $message=''; 
  if ( 'save' == $_REQUEST['action'] ) {

    foreach ($theme_options as $value) {
      update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); }

    foreach ($theme_options as $value) {
      if( isset( $_REQUEST[ $value['id'] ] ) ) { update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); } else { delete_option( $value['id'] ); } }
    $message='saved';
  }
  else if( 'reset' == $_REQUEST['action'] ) {

    foreach ($theme_options as $value) {
      delete_option( $value['id'] ); }
    $message='reset';    
  }

  ?>
  <div class="wrap options_wrap">
    <div id="icon-options-general"></div>
    <h2><?php _e( ' تنظیمات قالب' ) //your admin panel title ?></h2>
    <?php
    if ( $message=='saved' ) echo '<div class="updated settings-error" id="setting-error-settings_updated"> 
    <p>تنظیمات قالب '.$themename.' ذخیره شد.</strong></p></div>';
    if ( $message=='reset' ) echo '<div class="updated settings-error" id="setting-error-settings_updated"> 
    <p>'.$themename.' settings reset.</strong></p></div>';
    ?>
    <ul>

      <li>نسخه قالب : 1.0 </li>
    </ul>
    <div class="content_options">
      <form method="post">

      <?php foreach ($theme_options as $value) {

        switch ( $value['type'] ) {

          case "open": ?>
          <?php break;

          case "close": ?>
          </div>
          </div><br />
          <?php break;

          case "title": ?>
          <div class="message">
            <p>از این پنل برای تنظیم سایت استفاده کنید</p>
          </div>
          <?php break;

          case 'text': ?>
          <div class="option_input option_text">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>">
          <?php echo $value['name']; ?></label>
          <input id="" type="<?php echo $value['type']; ?>" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="<?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo stripslashes(get_settings( $value['id']) ); } else { echo $value['std']; } ?>" />
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case 'textarea': ?>
          <div class="option_input option_textarea">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>"><?php echo $value['name']; ?></label>
          <textarea name="<?php echo $value['id']; ?>" rows="" cols=""><?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo stripslashes(get_settings( $value['id']) ); } else { echo $value['std']; } ?></textarea>
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case 'select': ?>
          <div class="option_input option_select">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>"><?php echo $value['name']; ?></label>
          <select name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>">
          <?php foreach ($value['options'] as $option) { ?>
              <option <?php if (get_settings( $value['id'] ) == $option) { echo 'selected="selected"'; } ?>><?php echo $option; ?></option>
          <?php } ?>
          </select>
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case "checkbox": ?>
          <div class="option_input option_checkbox">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>"><?php echo $value['name']; ?></label>
          <?php if(get_option($value['id'])){ $checked = "checked=\"checked\""; }else{ $checked = "";} ?>
          <input id="<?php echo $value['id']; ?>" type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> /> 
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case "section": 
          $i++; ?>
          <div class="input_section">
          <div class="input_title">

            <h3><img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/options.png" alt="">&nbsp;<?php echo $value['name']; ?></h3>
            <span class="submit"><input name="save<?php echo $i; ?>" type="submit" class="button-primary" value="ذخیره" /></span>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <div class="all_options">
          <?php break;

        }
      }?>
     <input type="hidden" name="action" value="save" />
     </form>
     <form method="post">
       <p class="submit">
       <input name="reset" type="submit" value="بازنشانی تنظیمات" />
       <input type="hidden" name="action" value="reset" />
       </p>
     </form>
    </div>
    <div class="footer-credit">
      <p>این پنل توسط <a title="مدرسه وردپرس" href="http://wpschool.ir" target="_blank" >مدرسه وردپرس</a> ساخته شده است.</p>
    </div>
  </div>
  <?php
}

حالا فایل را ذخیره کنید و پنل را بینید. پنل تنظیمات ساخته شد. باید مطابق شکل زیر باشد:

ساخت پنل تنظیمات قالب وردپرس

خب قسمت 2 آموزش ساخت پنل تنظیمات قالب وردپرس هم به پایان رسید. تا این جا کل کدی که استفاده کرده ایم را در زیر قرار دادم

/* ----------------------------------------------------------
دسته بندی ها
------------------------------------------------------------- */
$themename = "مدرسه وردپرس";
$shortname = "shortname";

$categories = get_categories('hide_empty=0&orderby=name');
$all_cats = array();
foreach ($categories as $category_item ) {
$all_cats[$category_item->cat_ID] = $category_item->cat_name;
}
array_unshift($all_cats, "انتخاب دسته بندی");

/*---------------------------------------------------
ساخت تنظیمات
----------------------------------------------------*/
function theme_settings_init(){
register_setting( 'theme_settings', 'theme_settings' );
}

/*---------------------------------------------------
افزودن تنظیمات به منو پیشخوان
----------------------------------------------------*/
function add_settings_page() {
add_menu_page( __( 'تنظیمات' . 'wpschool' ), __( 'تنظیمات' . 'wpschool' ), 'manage_options', 'settings', 'theme_settings_page');
}

add_action( 'admin_init', 'theme_settings_init' );
add_action( 'admin_menu', 'add_settings_page' );

/* ---------------------------------------------------------
تعریف آرایه های تنظیمات
----------------------------------------------------------- */

$theme_options = array (

  array( "name" =>" تنظیمات" . $themename,
  "type" => "title"),

  /* ---------------------------------------------------------
  بخش تنظیمات عمومی
  ----------------------------------------------------------- */
  array( "name" => "عمومی",
  "type" => "section"),
  array( "type" => "open"),

  array( "name" => "لوگو سایت",
  "desc" => "عکس لوگو را وارد کنید",
  "id" => $shortname."_logo",
  "type" => "text",
  "std" => ""),

  array( "name" => "آیکن سایت",
  "desc" => "آیکن سایت باید در اندازه 16*16 باشد ",
  "id" => $shortname."_favicon",  "type" => "text",
  "std" => get_bloginfo('url') ."/images/favicon.ico"),

  array( "type" => "close"),

  /* ---------------------------------------------------------
  بخش تنظیمات صفحه نخست
  ----------------------------------------------------------- */
  array( "name" => "صفحه نخست",
  "type" => "section"),
  array( "type" => "open"),

  array( "name" => "مطالب ویژه صفحه نخست",
  "desc" => "دسته مطالب ویژه را انتخاب کنید",
  "id" => $shortname."_feat_cat",
  "type" => "select",
  "options" => $all_cats,
  "std" => "انتخاب دسته"),

  array( "type" => "close"),

  /* ---------------------------------------------------------
  بخش تنظیمات فوتر
  ----------------------------------------------------------- */
  array( "name" => "فوتر",
  "type" => "section"),
  array( "type" => "open"),

  array( "name" => "متن کپی رایت فوتر",
  "desc" => "متن کپی رایت را وارد کنید",
  "id" => $shortname."_footer_text",
  "type" => "textarea",
  "std" => ""),

  array( "type" => "close")

);

/*---------------------------------------------------
تعریف بخش های پنل
----------------------------------------------------*/
function theme_settings_page() {
  global $themename,$theme_options;
  $i=0;
  $message=''; 
  if ( 'save' == $_REQUEST['action'] ) {

    foreach ($theme_options as $value) {
      update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); }

    foreach ($theme_options as $value) {
      if( isset( $_REQUEST[ $value['id'] ] ) ) { update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); } else { delete_option( $value['id'] ); } }
    $message='saved';
  }
  else if( 'reset' == $_REQUEST['action'] ) {

    foreach ($theme_options as $value) {
      delete_option( $value['id'] ); }
    $message='reset';    
  }

  ?>
  <div class="wrap options_wrap">
    <div id="icon-options-general"></div>
    <h2><?php _e( ' تنظیمات قالب' ) //your admin panel title ?></h2>
    <?php
    if ( $message=='saved' ) echo '<div class="updated settings-error" id="setting-error-settings_updated"> 
    <p>تنظیمات قالب '.$themename.' ذخیره شد.</strong></p></div>';
    if ( $message=='reset' ) echo '<div class="updated settings-error" id="setting-error-settings_updated"> 
    <p>'.$themename.' settings reset.</strong></p></div>';
    ?>
    <ul>

      <li>نسخه قالب : 1.0 </li>
    </ul>
    <div class="content_options">
      <form method="post">

      <?php foreach ($theme_options as $value) {

        switch ( $value['type'] ) {

          case "open": ?>
          <?php break;

          case "close": ?>
          </div>
          </div><br />
          <?php break;

          case "title": ?>
          <div class="message">
            <p>از این پنل برای تنظیم سایت استفاده کنید</p>
          </div>
          <?php break;

          case 'text': ?>
          <div class="option_input option_text">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>">
          <?php echo $value['name']; ?></label>
          <input id="" type="<?php echo $value['type']; ?>" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="<?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo stripslashes(get_settings( $value['id']) ); } else { echo $value['std']; } ?>" />
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case 'textarea': ?>
          <div class="option_input option_textarea">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>"><?php echo $value['name']; ?></label>
          <textarea name="<?php echo $value['id']; ?>" rows="" cols=""><?php if ( get_settings( $value['id'] ) != "") { echo stripslashes(get_settings( $value['id']) ); } else { echo $value['std']; } ?></textarea>
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case 'select': ?>
          <div class="option_input option_select">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>"><?php echo $value['name']; ?></label>
          <select name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>">
          <?php foreach ($value['options'] as $option) { ?>
              <option <?php if (get_settings( $value['id'] ) == $option) { echo 'selected="selected"'; } ?>><?php echo $option; ?></option>
          <?php } ?>
          </select>
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case "checkbox": ?>
          <div class="option_input option_checkbox">
          <label for="<?php echo $value['id']; ?>"><?php echo $value['name']; ?></label>
          <?php if(get_option($value['id'])){ $checked = "checked=\"checked\""; }else{ $checked = "";} ?>
          <input id="<?php echo $value['id']; ?>" type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> /> 
          <small><?php echo $value['desc']; ?></small>
          <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <?php break;

          case "section": 
          $i++; ?>
          <div class="input_section">
          <div class="input_title">

            <h3><img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/options.png" alt="">&nbsp;<?php echo $value['name']; ?></h3>
            <span class="submit"><input name="save<?php echo $i; ?>" type="submit" class="button-primary" value="ذخیره" /></span>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
          <div class="all_options">
          <?php break;

        }
      }?>
     <input type="hidden" name="action" value="save" />
     </form>
     <form method="post">
       <p class="submit">
       <input name="reset" type="submit" value="بازنشانی تنظیمات" />
       <input type="hidden" name="action" value="reset" />
       </p>
     </form>
    </div>
    <div class="footer-credit">
      <p>این پنل توسط <a title="مدرسه وردپرس" href="http://wpschool.ir" target="_blank" >مدرسه وردپرس</a> ساخته شده است.</p>
    </div>
  </div>
  <?php
}

اگر سوالی در این زمینه داشتید در بخش دیدگاه ها اعلام کنید

تا قسمت بعدی آموزش خدانگهدار

 

ساخت پنل تنظیمات قالب وردپرس ( قسمت 1)

ساخت پنل تنظیمات قالب وردپرس ( قسمت 3)

ارتباط قالب با پنل تنظیمات ( قسمت نهایی )

 

17 دیدگاه برای “ساخت پنل تنظیمات قالب وردپرس (قسمت ۲)

 • koolfayfer
  - ۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۳

  سلام
  من این کد ها رو در فانکشن قرار می دم اما مدیریت وردپرس بالا نمیاد و میگه فانکشن اشتباه است؟!؟!؟!؟!؟

  • الناز بیک زاده
   - ۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۳

   سلام دوست من. کد نهایی را آخر مطلب قرار دادم. اون کد را قبل از ?> فایل فانکشن بگذارید

 • Alireza
  - ۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۳

  عالی بود فقط میمونه فراخوانی این تنظیمات در پوسته منتظرم قسمت بعدی هستم . خسته نباشید

 • سجاد
  - ۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۳

  تقدیر و تشکر
  سپاس فراوان

 • حمید
  - ۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۳

  من یک سوال دارم از شما و ممنون میشم بهم کمک کنید
  من یک تم وردپرس ایجاد کردم برای وب سایت خودم و میخوام کسای که عضو سایت من میشن بجای اینکه برن به بخش پیشخوان یک پروفایل تو همون تم سایت دیده بشه و به بخش پیشخوان نرن اصلا از افزونه های زیادی استفاده کردم همشون مشکل دارن.میشه کدی را معرفی کنید که تو خود تم بکار ببریم .و کسای که برای ثبت نام میان بعد ثبت نام برن به همون پرفایل که تو خود تم کار گذاشتیم و تو همونجا بتونن بهم پیام ارسال کنند و یا ویرایش پروفایل یا قابلیت ارسال مطلب بر روی سایت باشن و با تایید مدیر مطلبشون تو سایت نمایش داده بشه اومید وارم کمکم کنید و کد مربط را در اختیار من و دیگر دوستان قرار دهید.

  • الناز بیک زاده
   - ۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۳

   سلام دوست من. شما می تونید از افزونه wp user frontend استفاده کنید

 • mah
  - ۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۳

  pas key ghesmate bad miyad ?????

  • الناز بیک زاده
   - ۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۳

   قسمت ۳ آموزش منتشر شده است

 • حمید
  - ۲۹ اردیبهشت , ۱۳۹۳

  سلام من به افزونه مراجعه کردم یک سری کد های کوتاه داره و من تابه الان استفاده چنانی نکردم از این کد ها که در افزونه ها هست میشه راهنمای کنید که ما این کد هارو کجای تم بکار ببریم ؟

  “New Post”=> [wpuf_addpost]. , [wpuf_addpost post_type=”event”]
  “Edit”=> [wpuf_edit]
  “Profile”=> [wpuf_editprofile]
  “Dashboard”=> [wpuf_dashboard] , [wpuf_dashboard post_type=”event”]

  [wpuf_sub_info]
  [wpuf_sub_pack]

  [wpuf-edit-users]

  • الناز بیک زاده
   - ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۳

   سلام دوست عزیز. این کدها فکر می کنم مربوط به افزونه wp user frontend باشه
   در صفحه افزونه توضیحی درباره هرکدام از کدها قرار داده
   https://wordpress.org/plugins/wp-user-frontend/installation/

 • حسین
  - ۵ خرداد , ۱۳۹۳

  آموزشتون خیلی عالی بود هر بار که میخونم یه چیز جدید یاد میگیرم
  یه سوال
  اگه ما بخوایم برای آدرس دادن به آیکن رسانه ها باز بشه و از توی اون انتخاب کنیم باید چکار کنیم؟

  • الناز بیک زاده
   - ۵ خرداد , ۱۳۹۳

   خواهش می کنم دوست من.
   متوجه منور شما نشدم. دقیقا می خواهید چیکار کنید؟

 • ساسان
  - ۶ شهریور , ۱۳۹۳

  سلام. برگه ها رو چطور میشه فراخوانی کرد؟

 • امیر حسین
  - ۳ مهر , ۱۳۹۳

  سلام ممنون از آموزشتون. می خواستم سوال کنم اگر بخوام یک گزینه به پنل با عنوان yes و no اضافه کنم، باید چه کاری انجام بدم. بازم ممنون.

  • الناز بیک زاده
   - ۱۶ مهر , ۱۳۹۳

   سلام دوست عزیز. می تونید از رادیو باکس و یا چکباکس استفاده کنید

 • سید محمد
  - ۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۴

  فانکشن من از فارسی پشتیبانی نمیکنه چی کار کنم؟

  • الناز
   - ۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۴

   محمد جان موقع ذخیره فایل فانکشن فراموش نکن که نوع رو utf-8 بزاری

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --